Názov projektu

Obstaranie inovatívnej technológie v NOVOFRUCT SK, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom NOVOFRUCT SK, s.r.o. je prostredníctvom novej technológie inovovať výrobný proces s dôrazom na kvalitu, úsporu a životné prostredie. 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2017
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 405 000 ,-€
Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 25 %
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 101 250,-€